THÔNG BÁO

Ngày 17/10/2021
Online

Giới thiệu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN TRANG WEB CỦA CHÙA

Nội dung diễn ra sự kiện

A DI ĐÀ PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Phật tử, do trang web của Chùa đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện nội dung dữ liệu, nên tất cả các thông tin và nội dung đăng tải trên trang web chualinhbuu.vn là thông tin và nội dung tạm thời. Kính mong Chư Tôn Đức và Quý Phật tử hoan hỷ. Ban quản trị trang web sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất để đưa trang web đi vào hoạt động. Có điều gì bất tiện kính mong hoan hỷ.

A Di Đà Phật
Chú bình an