Pháp thoại

CHÙA LINH BỬU-LỄ TRUYỀN GIỚI BÁT QUAN TRAI VÀ NGHE PHÁP THOẠI-NGÀY 12 THÁNG 08 ÂM LỊCH (18/09/2021)

CHÙA LINH BỬU-LỄ TRUYỀN GIỚI BÁT QUAN TRAI VÀ NGHE PHÁP THOẠI-NGÀY 12 THÁNG 08 ÂM LỊCH (18/09/2021)