Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
TIN TỨC / Phòng khám đông y

Lá Mối - Stephania rotunda Lour. Menispermaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Bí Đao (Nam Đông Hoa)-Benincasa hispida Thun. Cucurbicaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Vòi Voi - Heliotropium indicum L. Bỏaginaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Cỏ Xước (Nam Ngưu Tất)- Achyranthes aspera L. Amaranthaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Bạc Hà Ăn Bẹ

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Bạc Hà Đất - Mentha arvensis L. Lamiaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Chùm Gởi - Taxillus chinensis DC. Dans. Loranthaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Dây Cóc (Hương Đằng) - Tinospora crispa Miers Menispermaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Thần Thông Dây (Lôi giáng)-Tinospora cordifolia Miers. Menispermaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Cức Quạ nhỏ lá (Dây) Xích Hỏa Đằng.

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Chó Đẻ -(Kim Huờn Thảo) Phyllanthus niruri L. Euphorbiaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Dàn Xây - Abutilon indicum L. Malvaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Vạn Thọ (Bông) - Tagetes erecta L. Asteraceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Lẻ Bạn

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Bông Vải (Cẩm Hoa Tử)(Trái) Gossypium arboreum L Malvaceae

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết