Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
30
2. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
3. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
32
4. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
5. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
6. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
7. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
8. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
36
9. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
33
10. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
33
11. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
12. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
13. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
14. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
15. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
37
16. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
36
17. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
39
18. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
36
19. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
36
20. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
21. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
22. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
23. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
35
24. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
25. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
37
26. Chánh-Kiến-và-Nghiệp...
34
Thuộc album: 7.Chánh kiến và nghiệp
1514 lượt nghe 901 lượt tải