Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 0001-Một đạo phật an...
40
2. 0002- Thờii gian vô ...
49
3. 0003- Nhìn lên nhìn ...
41
4. 0004.Sự linh ứng của...
46
5. 0005- Ðiều thiện hoà...
45
6. 0006-Tâm Tịnh Thì Độ...
39
7. 0007- Vuợt lên thân ...
44
8. 0008-Tình Cảm Cao Th...
42
9. 0009-Y nghĩa sự yêu ...
44
10. 0010- Định lượng tộ...
43
11. 0011- Vì sao phải ch...
42
12. 0012.1 -Quy luật tam...
46
13. 0012.2- Quy luật tâm...
44
14. 0013.1- Bản năng và ...
41
15. 0013.2- Bản năng và ...
43
16. 0014.1 --Ðừng làm kẻ...
39
17. 0014.2- Ðừng làm kẻ ...
46
18. 0015-Hạnh Phúc Là Kh...
41
19. 0016-Cỏ Và Lúa-TT.Th...
38
20. 0017- Lẽ sống cao đẹ...
40
21. 0018.1- Nghịch hạnh ...
42
22. 0018.2- Nghịch hạnh ...
42
23. 0019.Mai Mắn Đến Từ ...
42
24. 0020-Phía Sau Hạnh P...
39
25. 0021- ước mơ và nhận...
44
26. 0022- Hóa giải bùa c...
42
27. 0023-Nhũng hệ quả hó...
35
28. 0024- Triết lý về sự...
44
29. 0025- Người có công ...
35
30. 0026-Vì sao ta phải ...
38
31. 0027.2- Tu thế nào c...
39
32. 0028.1 Tu không chấp...
39
33. 0028.2 Tu không chấp...
37
34. 0029- Phục chân thiề...
37
35. 0030- Lòng tôn kính ...
41
36. 0031.1- Triet ly am ...
39
37. 0031.2- Triet ly am ...
41
38. 0032.1- Triet ly ve ...
23
39. 0032.2- Triet ly ve ...
24
40. 0033.1- Ðạo đức và t...
43
41. 0033.2- Ðạo đức và t...
39
42. 0034- Thích Chân Qua...
41
43. 0035- TT.Thích Chân ...
43
44. 0036- Bát phong xuy ...
41
45. 0037- TT- Thích Châ...
42
46. 0038.1- Nhân quả sâ...
43
47. 0038.2- Nhân quả sâu...
42
48. 0039.1- Thích Chân Q...
43
49. 0039.2- Thích Chân Q...
41
50. 0040- Thích Chân Qua...
44
51. 0041.1- Xây dựng ngô...
36
52. 0041.2- Xây dựng ngô...
24
53. 0042.1- Ở hiền gặp ...
40
54. 0042.2- Ở hiền gặp ...
48
55. 0043.1- Ðời sống tin...
49
56. 0044- Sự liên kết xã...
44
57. 0045- Sự sinh hoá vô...
46
58. 0046- Cơ hội cho cuộ...
43
59. 0047- Quyền lực Ngân...
49
60. 0048-Văn hóa đạo đức...
44
61. 0049.1- Trúc Lâm tổ ...
44
62. 0049.2- Trúc Lâm tổ ...
43
63. 0050.1- Vượt lên khổ...
46
64. 0050.2- Vượt lên khổ...
40
65. 0051.1- Quy luật tâm...
48
66. 0051.2- Quy luật tâm...
39
67. 0052- Quy luật tâm l...
40
68. 0053- Mê tín đến từ ...
37
69. 0054.1 - Làm phước k...
36
70. 0054.2- Làm phước kh...
40
71. 0055.1- Ðạo Phật là ...
38
72. 0055.2- Đạo Phật là ...
37
73. 0056.1- Đạo làm dân-...
39
74. 0056.2- Đạo làm dân-...
40
75. 0057- điều gì thiện ...
40
76. 0058- Ý nghĩa chữ ch...
38
77. 0059- Ý nghĩa việc đ...
44
78. 0060.1- Con đường th...
40
79. 0060.2- Con đường th...
45
80. 0061- Công đức của n...
33
81. 0062- Mỗi khi con nh...
44
82. 0063- Thần thánh tối...
43
83. 0064-Ta là a - TT.Th...
35
84. 0065.1 - Chia sẽ kin...
37
85. 0065.2- Chia sẽ kinh...
36
86. 0066.1-Phật trong t...
40
87. 0066.2 - Phật ở tron...
36
88. 0067- Cầu an đầu năm...
38
89. 0068- Bậc ứng cúng- ...
41
90. 0069.1 - Tình thuong...
34
91. 0069.2- Tình thuong ...
34
92. 0070.1- Cuộc sốnng c...
40
93. 0070.2 - Cuộc sống c...
40
94. 0071.1 - Thiền định ...
35
95. 0071.2- Thiền định (...
39
96. 0072- Trì giới và nh...
34
97. 0073.1- Phẩm Dược Vu...
38
98. 0073.2-Phẩm Dược Vuo...
33
99. 0074.1- Phẩm Như Lai...
42
100. 0074.2- Phẩm Như Lai...
33
101. 0075.1 - Phảm Thường...
37
102. 0075.2- Phẩm thường ...
40
103. 0076.1- Phẩm Pháp sư...
33
104. 0076.2- Phẩm Pháp sư...
29
105. 0077.1- Phẩm phân bi...
33
106. 0077.2- Phẩm phân bi...
37
107. 0078.1- Phảm Như Lai...
37
108. 0078.2- Phẩm Như Lai...
40
109. 0079.1- Phẩm tùng đị...
35
110. 0079.2- Phảm tùng đị...
36
111. 0080.1 - Phẩm an lạc...
43
112. 0080.2- Phẩm an lạc ...
39
113. 0081.1- Phẩm trì (ph...
40
114. 0081.2- Phẩm trì (ph...
34
115. 0082.1- Phẩm Bồ Ðề Ð...
38
116. 0082.2- Phẩm Bồ Ðề Ð...
38
117. 0083.1- Phẩm hiện bử...
35
118. 0083.2- Phẩm hiện bử...
38
119. 0084.1- Phẩm Pháp Sư...
34
120. 0084.2- Phẩm Pháp Sư...
34
121. 0085.1- Phẩm thọ học...
35
122. 0085.2- Phẩm thọ học...
34
123. 0086.1- Phẩm hóa thà...
33
124. 0086.2- Phẩm hóa thà...
35
125. 0087.1- Phẩm thọ ký ...
34
126. 0087.2- Phẩm thọ ký ...
36
127. 0088.1 - Phẩm dược t...
31
128. 0088.2- Phẩm dược th...
34
129. 0089.1- Phẩm tin giả...
33
130. 0089.2- Phẩm tin giả...
34
131. 0090.1- Phẩm thí dụ ...
39
132. 0090.2- Phẩm thí dụ ...
32
133. 0091.1- Phẩm phương ...
34
134. 0091.2- Phẩm phương ...
37
135. 0092.2- Phẩ-m tưa (p...
32
136. 0093.1- Lửa - a__TT....
33
137. 0093.2- Lửa - b_TT.T...
36
138. 0094.1- Ngũ căn ngũ ...
35
139. 0094.2- Ngũ căn ngũ ...
35
140. 0095.1- Thanh thiếu ...
39
141. 0095.2- Thanh thiếu ...
34
142. 0096.1- Tài chánh_a_...
37
143. 0096.2- Tài chánh_b_...
37
144. 0097- Người trụ trì ...
35
145. 0098.1- Người trụ tr...
34
146. 0098.2- Người trụ tr...
35
147. 0099.1- Dựng xây Phậ...
39
148. 0099.2- Dựng xây Phậ...
38
149. 0100.1- Hợp tác_a__-...
36
150. 0100.2- Hợp tác b - ...
34
151. 0101.1- - Lý tưởng ...
34
152. 0102.1-Tăng là ruộng...
37
153. 0102.2- Tăng là ruộn...
33
154. 0103.1- Tri khách_A_...
33
155. 0103.2 - Tri khách_B...
36
156. 0104.1 - Tăng bảo_A_...
38
157. 0104.2- Tăng bảo _B_...
38
158. 0105.1- Ý kiến_A_TT....
40
159. 0105.2- Ý kiến_B__- ...
43
160. 0106.1 - Hiện tại__A...
35
161. 0106.2- - Hiện tại ...
36
162. 0107 - Trụ trì thời...
41
163. 0108.1 - Trụ trì thờ...
36
164. 0108.2 - Trụ trì thờ...
43
165. 0109.1- Kinh kim can...
37
166. 0109.2- Kinh kim can...
37
167. 0110.1- Kinh kim can...
38
168. 0110.2- Kinh kim can...
31
169. 0110.2- Kinh kim can...
36
170. 0111.1- Kinh kim can...
32
171. 0111.2- Kinh kim can...
44
172. 0112.2- Kinh kim can...
31
173. 0112-1- Kinh kim can...
35
174. 0113.1- Kinh kim can...
36
175. 0114.1- Kinh kim can...
29
176. 0114.2- Kinh kim can...
34
177. 0115.1- Kinh kim can...
38
178. 0115.2- Kinh kim can...
38
179. 0116.1-Kinh kim cang...
36
180. 0116.2- Kinh kim can...
33
181. 0117.1- Kinh kim can...
36
182. 0117.2- Kinh kim can...
38
183. 0118.2- Kinh kim can...
34
184. 0119.1- Kinh kim can...
36
185. 0119.2- Kinh kim can...
37
186. 0120.1- Kinh kim can...
36
187. 0120.2- Kinh kim can...
34
188. 0121.1- Kinh kim can...
36
189. 0121.2- Kinh kim can...
23
190. 0122.1- Kinh kim can...
27
191. 0122.2- Kinh kim can...
24
192. 0123.1- Kinh kim can...
34
193. 0123.2- Kinh kim can...
33
194. 0124.2- Kinh kim can...
36
195. 0125.1- Kinh kim can...
38
196. 0125.2- Kinh kim can...
33
197. 0126.1- Kinh kim can...
37
198. 0126.2- Kinh kim can...
35
199. 0127.1- Kinh kim can...
41
200. 0127.2- Kinh kim can...
27
201. 0128.2- Kinh kim can...
31
202. 0129- Câu hỏi kim ca...
37
203. 0130.1- Âm siêu dươn...
34
204. 0130.2- Âm siêu dươn...
29
205. 0131.1- Chúng sanh c...
33
206. 0131.2- Chúng sanh c...
33
207. 0132.1 -Đạo hiếu - T...
34
208. 0132.2- Đạo hiếu- TT...
28
209. 0133.1- Đạo là gì- T...
35
210. 0133.2- Đạo là gì- T...
32
211. 0134.1- Sự dao động ...
33
212. 0134.2- Sự dao động ...
34
213. 0135- Người tin nhân...
27
214. 0136- Người tin nhân...
23
215. 0136- Người tin nhân...
25
216. 0138- Người tin nhân...
30
217. 0139.1- Sự nghiệp đờ...
30
218. 0140.1- Độc cư và k...
23
219. 0140.2- Độc cư và kh...
30
220. 0141.1- Đạo phật xuấ...
26
221. 0141.2- Đạo phật xuấ...
27
222. 0142.1- Sử dụng năng...
26
223. 0142.2- Sử dụng năng...
21
224. 0143.1- Cúng dường -...
28
225. 0144.1- Dũng lực - T...
42
226. 0144.2- Dũng lực- TT...
31
227. 0145.1- Tình yêu đạo...
32
228. 0145.2- Tình yêu đạo...
33
229. 0146.1- Yên tâm- TT....
36
230. 0146.2- Yên tâm - T...
38
231. 0147.1 - Thử thách -...
34
232. 0147.2- Thử thách - ...
36
233. 0148 - Chánh định p...
42
234. 0149- Chánh định phầ...
42
235. 0150- Chánh định phầ...
38
236. 0151- Chánh định Phẫ...
44
237. 0152.1 - Chánh niệm ...
40
238. 0152.2- Chánh niệm -...
48
239. 0153.1 Chánh tinh tấ...
44
240. 0153.2- Chánh tính t...
40
241. 0154.1- Chánh mạng -...
39
242. 0154.2- Chánh mạng -...
41
243. 0155.1- Chánh nghiệp...
36
244. 0155.2- Chánh nghiệp...
39
245. 0156.1- Đạo đế (chán...
42
246. 0156.2- Đạo đế ( ch...
36
247. 0157.1- Ðạo đế (chán...
37
248. 0157.2- Đạo đế (chá...
40
249. 0158.1- Đạo đế - (ch...
34
250. 0158.2- Đạo đế (chán...
36
251. 0159- Diệt đế phần ...
34
252. 0160- Diệt đế phần 2...
46
253. 0161- Diệt đế phần 3...
41
254. 0162- Diệt đế phần 4...
35
255. 0163.1 - Tập đế (ph...
37
256. 0163.2 - Tập đế- (ph...
38
257. 0164- Khổ đế- phần ...
37
258. 0165- Khổ đế -phần ...
38
259. 0166- Khổ đế -phần 3...
40
260. 0167- Khổ đế - phần ...
38
261. 0168.1- Bốn việc có ...
38
262. 0168.2- Bốn việc có ...
34
263. 0169.1- Thiện căn -...
36
264. 0169.2- Thiện căn - ...
40
265. 0170.1- Nghịch lý th...
44
266. 0170.2- Nghịch lý th...
43
267. 0171.1- Điều thế giớ...
42
268. 0172.1- Sức mạnh và ...
36
269. 0172.2- Sức mạnh và ...
47
270. 0173- Sức khỏe và bệ...
37
271. 0174.1- Ðất nước quê...
37
272. 0174.2- Đất nước quê...
43
273. 0175.1- Việc làm từ ...
39
274. 0175.2- Việc làm từ ...
41
275. 0176- Kinh tế phần 1...
37
276. 0177- Kinh tế phần 2...
37
277. 0178- Kinh tế phần 3...
36
278. 0179- Kinh tế phần 4...
23
279. 0180.1 - Ý nghia hạn...
25
280. 0180.2- Ý nghia hạnh...
27
281. 0181.1-Tự do và đạo ...
33
282. 0181.2- Tự do và đạo...
25
283. 0182.1- Giáo dục - T...
29
284. 0182.2- Giáo dục - ...
22
285. 0183.1- Kimh MADHURA...
23
286. 0183.2 Kinh MADHURA ...
21
287. 0184.1- Người sống m...
26
288. 0184.2- Người sống m...
22
289. 0185.1 -Tùy phiền nã...
23
290. 0185.2- Tùy phiền nã...
23
291. 0186.1- Trí tuệ và đ...
22
292. 0186.2- Trí tuệ và đ...
29
293. 0187.1- Người cày ru...
23
294. 0187.2- Người cày ru...
26
295. 0188.1- Phẩm hoa - T...
22
296. 0188.2- Phẩm hoa - T...
22
297. 0189.1- Lời cảm hứng...
26
298. 0189.2- Lời cảm hứng...
22
299. 0190.1- Chớ có tin- ...
24
300. 0190.2- Chớ có tin -...
29
301. 0191.1 - Kinh kệ túc...
22
302. 0191.2- Kinh kệ túc-...
28
303. 0192.1- Kinh môn sa ...
27
304. 0192.2. Kinh Sa môn ...
23
305. 0193.1 - Tứ niệm xứ(...
24
306. 0193.2.- Tứ niệm xứ(...
25
307. 0194.1- Tứ niệm xứ( ...
24
308. 0194.2 - Tứ niệm xứ ...
22
309. 0195- Tứ niệm xứ quá...
26
310. 0196- Tứ niệm xứ quá...
23
311. 0197- Kinh DHANA JAN...
27
312. 0198 Kinh DHANAJANI ...
24
313. 0199- Mười kiết sử p...
23
314. 0200- Mười kiết sử p...
23
315. 0201- Kinh đoạn tận ...
25
316. 0202- Kinh đoạn tận ...
21
317. 0203- Kinh AGULIMALA...
25
318. 0204- Kinh AGULIMALA...
24
319. 0205- Kinh MALUNKYA ...
26
320. 0206- Kinh MALUNYIA ...
23
321. 0207-Kinh thân hành ...
22
322. 0208- King thân hành...
23
323. 0209- Kinh ví dụ con...
24
324. 0210- Kinh ví dụ con...
27
325. 0211- Kinh ví dụ con...
27
326. 0212- Kinh ví dụ con...
29
327. 0213- Kinh hàng ma -...
33
328. 0214- Kinh hàng ma- ...
31
329. 0215- Pháp môn căn b...
22
330. 0216- Pháp môn căn b...
30
331. 0218- Khái niệm tổng...
21
332. 0219- Nguyên tắc làm...
24
333. 0220- Nguyên tắc làm...
25
334. 0221- Nguyên tắc làm...
24
335. 0222- Nguyên tắc làm...
23
336. 0223- Nguyên tắc làm...
24
337. 0224- Nguyên tắc làm...
22
338. 0225- Bài giảng tốt ...
25
339. 0226- Bài giảng tốt ...
27
340. 0227.1- Yếu tố thành...
23
341. 0227.2- Yếu tố thành...
22
342. 0228.1- Yếu tố tích ...
28
343. 0228.2- Yếu tố tích ...
24
344. 0229.1- Phân bổ thời...
20
345. 0229.2 - Phâ n bổ th...
22
346. 0230.1- Yếu tố tâm l...
25
347. 0230.2- Yếu tố tâm l...
25
348. 0231.1- Khôi hài - T...
24
349. 0231.2- Khôi hài -TT...
22
350. 0232.1- Đi trước sự ...
24
351. 0232.2 Đi trước sự p...
23
352. 0233.1 - Bài giảng h...
24
353. 0233.2- Bài giảng ha...
27
354. 0234.1- Ứng khẩu 1 -...
23
355. 0234.2- Ứng khẩu 2 -...
23
356. 0235.1- Phong cách g...
22
357. 0235.2 - Phong cách ...
20
358. 0236.1- Giọng nói- ...
21
359. 0236.2- Giọng nói -...
21
360. 0237.1-Tìm đề tài -...
21
361. 0237.2- Tìm đế tài ...
24
362. 0238.1- Soạn dàn bài...
24
363. 0238.2- Soạn dàn bài...
20
364. 0239.1- Ý chính ý ph...
19
365. 0239.2- Ý chính ý ph...
26
366. 0240.1- Diễn đạt ý t...
22
367. 0240.2- Diễn đạt ý t...
18
368. 0241.1- Chuẩn bị ngô...
25
369. 0241.2- Chuẩn bị ngô...
24
370. 0242.1- Vai trò giản...
28
371. 0242.2 - Vai trò giả...
26
372. 0243.1- Nói chuyện v...
23
373. 0243.2- Nói chuyện v...
21
374. 0244.1 - Nói chuyện ...
26
375. 0244.2- Nói chuyện v...
26
376. 0245.1- Nói chuyện v...
28
377. 0245.2- Nói chuyện v...
27
378. 0246.1- Nói chuyện v...
21
379. 0246.2- Nói chuyện v...
22
380. 0247.1- Nói chuyện v...
23
381. 0247.2- Nói chuyện v...
22
382. 0248.1- Nói chuyện v...
25
383. 0248.2- Nói chuyện v...
33
384. 0249.1- Quy y Tam Bả...
19
385. 0249.2- Quy y Tam Bả...
25
386. 0250.1- Tiếp xúc gây...
26
387. 0250.2- Tiếp xúc gây...
19
388. 0251.1- Nguồn đạo lý...
27
389. 0251.2- Nguồn đạo lý...
26
390. 0252.1- Khái niệm ho...
22
391. 0252.2- Khái niệm ho...
23
392. 0253.1- Bổn phận thi...
26
393. 0253.2- Bổn phận thi...
20
394. 0254.1 - Ý nghia hòa...
23
395. 0254.2 -Ý nghia hòa ...
29
396. 0255- Sức khỏe và bệ...
28
397. 0256.1- Nghệ thuật ...
23
398. 0256.2- Nghệ thuật ...
22
399. 0257.1- Sự thật - T...
21
400. 0257.2- Sự thuật - ...
27
401. 0258.1- Tham lam - ...
30
402. 0258.2 -Tham lam - ...
19
403. 0259.1- Chia rẽ - Th...
23
404. 0259.2- Chia rẽ - T...
23
405. 0260.1- Sói - Thíc...
21
406. 0260.2- Sói - Thích...
26
407. 0261. Vì lợi ích chu...
23
408. 0262- Chí nguyện xuá...
28
409. 0263- Khôn ba năm dạ...
25
410. 0264- Kiểm soát tâm ...
20
411. 0265. 1- Lễ hội - Th...
21
412. 0265. 1- Lễ hội - Th...
24
413. 0265.2 -Lễ hội - Th...
26
414. 0266.-Làm sao chuyển...
25
415. 0267- Lắng nghe ai -...
28
416. 0268.1- Ngôn ngữ - T...
24
417. 0268.2- Ngôn ngữ - ...
23
418. 0269- Phát tâm vô th...
23
419. 0270- Tôn giáo p1 ...
26
420. 0271- Tôn giáo p2 - ...
24
421. 0272- Tôn giáo p3 -...
22
422. 0273- Tôn giáo p4 -...
27
423. 0274- Tránh ác_ làm ...
21
424. 0275- Tu với ai - Th...
25
425. 0276- Vì lợi ích chu...
22
426. 0277.1 -Ðôi cánh ngư...
20
427. 0277.2- Ðôi cánh ng...
28
428. 0278- Dạy con nên n...
29
429. 0279- Dạy con nên ng...
21
430. 0280- Dạy con nên ng...
28
431. 0281- Vấn đáp (AB) -...
27
432. 0282- Ý nghia chữ -U...
25
433. 0283- Thiền là noi t...
23
434. 0284- Giới luật p1 -...
24
435. 0285- Giới luật p2 -...
24
436. 0286- Giới luật p3 -...
25
437. 0287- Giới luật p4 ...
24
438. 0288- Giới luật p5 ...
22
439. 0289- Giới luật p6 ...
23
440. 0290- Giới luật p7 -...
25
441. 0291- Giới luật p 8 ...
21
442. 0292- Góp nhăt cát đ...
25
443. 0293- Góp nhặt cát đ...
26
444. 0294- Góp nhặt cát đ...
25
445. 0295- Góp nhặt cát đ...
20
446. 0296- Góp nhặt cát đ...
25
447. 0297- Góp nhặt cát đ...
23
448. 0298- Góp nhặt cát đ...
21
449. 0299- Góp nhặt cát đ...
25
450. 0300.1- Đạo đức gia...
25
451. 0300.2- Đạo đức giao...
27
452. 0301- Tham vấn p1 -...
27
453. 0302- Tham vấn p2 -...
22
454. 0303- Tham vấn p3 -...
24
455. 0304- Tham vấn p4 -...
23
456. 0305- Tham vấn p5 -...
25
457. 0306- Tham vấn p6 - ...
26
458. 0307- Tham vấn p7 - ...
25
459. 0308- Tham vấn p8 - ...
21
460. 0309- Sự tiến bộ xã ...
23
461. 0311- Như thế vẫn c...
22
462. 0312- Tình yêu Tổ Qu...
22
463. 0313. Hảy thấp đuốc ...
26
464. 0314- . Vua Bình Sa ...
23
465. 0315- Thiếu niên lỗi...
28
466. 0316- Kể chuyện Phật...
21
467. 0317- Sự xuát hiện p...
24
468. 0318.1- Sự ra đi vĩ ...
24
469. 0318.2 - Sự ra đi vĩ...
24
470. 0319- Ngày Xá Lợi Ph...
22
471. 0320 - Là ánh mặt tr...
25
472. 0321- Kỷ nguyên mới ...
24
473. 0322.1- Chiền thắng ...
25
474. 0322.2 Chiên thắng m...
21
475. 0333. 1- Tiếng chuôn...
25
476. 0333.2- Tiếng chuông...
25
477. 0334.1-Thích Chân Qu...
27
478. 0334.2- Thích Chân Q...
27
479. 0335- Làm thế nào đ...
22
480. 0336.1- Thich Chân Q...
22
481. 0336.2- Thich Chan Q...
21
482. 0337.1- Đặc điểm ngư...
28
483. 0337.2 - Đặc điểm ng...
23
484. 0338.1- Thích Chân Q...
25
485. 0338.2- Thích Chân Q...
21
486. 0339- Nói chuyện với...
24
487. 0340.1- Triết lý về ...
28
488. 0340.2 - Triết lý về...
25
489. 0341.1- Triết lý đôi...
23
490. 0341.2- Triết lý đôi...
21
491. 0342.1 -Sao khó tu đ...
26
492. 0342.2- Sao khó tu đ...
20
493. 0343. 1- Kiềm chế- T...
25
494. 0343.2- Kiềm chế - ...
24
495. 0344.1- Khiêm tốn tr...
26
496. 0344.2- Khiêm tốn tr...
19
497. 0345.1- Ðứng nhìn hạ...
22
498. 0345.2- Ðứng nhìn hạ...
21
499. 0346.1- Hộ trì chánh...
25
500. 0346.2- Hộ trì chánh...
26
501. 0347- Giải đáp thắc ...
23
502. 0348- Giải đáp thăc ...
20
503. 0349- giải đáp thắc ...
21
504. 0350- giải đáp thắc ...
28
505. 0351- giải đáp thắc ...
24
506. 0352- giải đáp thắc ...
24
507. 0353- giải đáp thắc ...
27
508. 0354- giải đáp thắc ...
24
509. 0355- giải đáp thắc ...
24
510. 0356- giải đáp thắc ...
28
511. 0357- giải đáp thắc ...
21
512. 0358- giải đáp thắc ...
21
513. 0359- giải dáp thắc ...
24
514. 0360- giải đáp thắc ...
26
515. 0361.1 - Lời Phạt dạ...
29
516. 0361.2- Lời Phật dạy...
24
517. 0362- 2- Khước từ vi...
25
518. 0362. 1- Khước từ ...
20
519. 0363.1 Thân xác vô t...
26
520. 0363.2- Thân xác vô ...
25
521. 0364 - Thich Chân Qu...
27
522. 0365- Sát thủ Anguli...
21
523. 0366.1- Cúng dường c...
21
524. 0366.2- Cúng dường c...
21
525. 0367- Thích Chân Qua...
24
526. 0368.1- Say rượu- Th...
24
527. 0368.2 - say rượu - ...
22
528. 0369.1- Biết phục th...
25
529. 0369.2- Biết phục th...
19
530. 0370.1- Bóng người đ...
24
531. 0370.2- Bóng người đ...
24
532. 0371.1- Thích Chân ...
20
533. 0371.2- Thích Chân Q...
23
534. 0372.1 - Oan ức - T...
25
535. 0372.2- Oan ức - Thí...
25
536. 0373.1- Nổi đau tột ...
32
537. 0373.2- Nổi đau tột ...
23
538. 0374- Chuyển nghiệp ...
24
539. 0375- Chuyển nghiệp ...
26
540. 0376- Chiến thắng c...
25
541. 0377- Chiến thắng c...
25
542. 0378- Chỉ cần một l...
25
543. 0379- Chỉ cần một lờ...
26
544. 0380.1- Niềm tin và ...
26
545. 0380.2- Niềm tin và ...
21
546. 0381.1-Chính ta còn ...
22
547. 0381.2- Chính ta còn...
22
548. 0382.1- Hoa sen mọc ...
22
549. 0382.2- Hoa sen mọc ...
24
550. 0383.1- Hương và sắc...
26
551. 0383.2- Hương và sắc...
24
552. 0384.1- Mãnh đất tâm...
24
553. 0384.2- Mãnh đất tâ...
23
554. 0385.1- Nghiệp của t...
24
555. 0385.2 -Nghiệp của t...
21
556. 0386.1- Ngu mà biết ...
22
557. 0386.2- Ngu mà biết ...
28
558. 0387.1- Ngược gió hư...
24
559. 0387.2- Ngược gió hư...
23
560. 0388.1- Người nhớ ti...
23
561. 0388.2- Người nhớ ti...
23
562. 0389.1- Ngài Xá Lợi ...
23
563. 0389.2- Ngài Xá Lợi ...
24
564. 0390.1- Bước lên đỉn...
26
565. 0390.2- Bước lên đỉn...
27
566. 0391.1- Bảy lần xuất...
22
567. 0391.2- Bảy lần xuất...
23
568. 0392- Cuộc khủng hoả...
25
569. 0393- Một lần và mãi...
24
570. 0394- Năm sửu nói t...
23
571. 0395.1- Người đọc đư...
23
572. 0395.2- Người đọc đư...
27
573. 0396.1- Người sồng ...
20
Thuộc album: Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
3160 lượt nghe 17443 lượt tải