Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thập Thiện 1 - ...
18
2. Kinh Thập Thiện 2 - ...
22
3. Kinh Thập Thiện 3 - ...
21
4. Kinh Thập Thiện 4 - ...
22
5. Kinh Thập Thiện 5 - ...
20
6. Kinh Thập Thiện 6 - ...
17
7. Kinh Thập Thiện 7 - ...
19
8. Kinh Thập Thiện 8 - ...
18
9. Kinh Thập Thiện 9 - ...
18
10. Kinh Thập Thiện 10 -...
18
11. Kinh Thập Thiện 11 -...
20
12. Kinh Thập Thiện 12 -...
16
13. Kinh Thập Thiện 13 -...
15
14. Kinh Thập Thiện 14 -...
15
15. Kinh Thập Thiện 15 -...
16
16. Kinh Thập Thiện 16 -...
17
17. Kinh Thập Thiện 17 -...
16
18. Kinh Thập Thiện 18 -...
16
19. Kinh Thập Thiện 19 -...
15
20. Kinh Thập Thiện 20 -...
17
21. Kinh Thập Thiện 21 -...
15
22. Kinh Thập Thiện 22 -...
18
23. Kinh Thập Thiện 23 -...
17
24. Kinh Thập Thiện 24 -...
18
25. Kinh Thập Thiện 25 -...
20
26. Kinh Thập Thiện 26 -...
21
27. Kinh Thập Thiện 27 -...
18
28. Kinh Thập Thiện 28 -...
20
29. Kinh Thập Thiện 29 -...
20
30. Kinh Thập Thiện 30 -...
21
31. Kinh Thập Thiện 31 -...
20
32. Kinh Thập Thiện 32 -...
21
33. Kinh Thập Thiện 33 -...
20
34. Kinh Thập Thiện 34 -...
14
35. Kinh Thập Thiện 35 -...
18
36. Kinh Thập Thiện 36 -...
17
37. Kinh Thập Thiện 37 -...
19
38. Kinh Thập Thiện 38 -...
19
39. Kinh Thập Thiện 39 -...
19
40. Kinh Thập Thiện 40 -...
16
41. Kinh Thập Thiện 41 -...
20
42. Kinh Thập Thiện 42 -...
18
43. Kinh Thập Thiện 43 -...
18
44. Kinh Thập Thiện 44 -...
19
45. Kinh Thập Thiện 45 -...
16
46. Kinh Thập Thiện 46 -...
18
Thuộc album: 1.Kinh Thập Thiện
1174 lượt nghe 836 lượt tải