Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. DCLTS.01.LỜI CẨN BẠC...
26
2. DCLTS.02.VÕ TRỤ QUAN...
32
3. DCLTS.03.NGŨ - UẨN ...
24
4. DCLTS.04.LỤC- CĂN ...
27
5. DCLTS.05.THẬP NHỊ NH...
27
6. DCLTS.06.BÁT CHÁNH Đ...
27
7. DCLTS.07.CÓ và KHÔNG...
34
8. DCLTS.09.NAM và NỮ ...
30
9. DCLTS.10.CHÁNH-ĐẲNG ...
33
10. DCLTS.11.CÔNG-LÝ VÕ...
25
11. DCLTS.12.KHẤT-SĨ ...
29
12. DCLTS.13.Y BÁT CHƠN ...
33
13. DCLTS.14.ĂN CHAY ...
25
14. DCLTS.15.NHẬP ĐỊNH ...
25
15. DCLTS.16.BÀI HỌC KHẤ...
35
16. DCLTS.17.CƯ SĨ ...
32
17. DCLTS.18.TÂM ...
31
18. DCLTS.19.TÁNH THỦY ...
28
19. DCLTS.20.HỌC CHƠN - ...
29
20. DCLTS.21.TRÊN MẶT NƯ...
31
21. DCLTS.22.CHÁNH PHÁP ...
29
22. DCLTS.23.CHÁNH KIẾN ...
29
23. DCLTS.24.TÂM GIAO ...
25
24. DCLTS.25.TÔNG GIÁO ...
29
25. DCLTS.26.THÂN MẬT ...
26
26. DCLTS.27.GIÁC NGỘ ...
25
27. DCLTS.28.KHUYẾN TU ...
30
28. DCLTS.29.ĐI TU ...
29
29. DCLTS.30.ĂN và SỐNG ...
25
30. DCLTS.31.CHỮ PHẬT ...
28
31. DCLTS.32.HỘT GIỐNG ...
32
32. DCLTS.33.SỢ TỘI LỖI ...
31
33. DCLTS.34.TRƯỜNG ĐẠO ...
29
34. DCLTS.35.NGUỒN ĐẠO L...
34
35. DCLTS.36.CON SƯ TỬ ...
33
36. DCLTS.37.ĐI HỌC ...
28
37. DCLTS.38.ĐỒI ĐẠO ĐỨC...
27
38. DCLTS.39.ĐẠI THỪA GI...
29
39. DCLTS.40.XỨ THIÊN ĐƯ...
31
40. DCLTS.41.VỊ HUNG THẦ...
30
41. DCLTS.42.PHẬT TÁNH ...
27
42. DCLTS.43.HỌC ĐỂ TU ...
30
43. DCLTS.44.ĐẠO PHẬT ...
26
44. DCLTS.45.TU và NGHIỆ...
27
45. DCLTS.46.PHÁP TẠNG ...
25
46. DCLTS.47.VÔ LƯỢNG CA...
26
47. DCLTS.48.QUÁN THẾ ÂM...
28
48. DCLTS.49.ĐẠI THÁI TH...
25
49. DCLTS.50.ĐỊA TẠNG ...
27
50. DCLTS.51.PHÁP HOA ...
29
51. DCLTS.52.THỜ PHƯỢNG ...
29
52. DCLTS.53.PHÁP CHÁNH ...
30
53. DCLTS.54.SỔ TỨC QUÁN...
28
54. DCLTS.55.SÁM HỐI ...
29
55. DCLTS.56.CHƠN NHƯ ...
29
56. DCLTS.57.HÒA BÌNH ...
26
57. DCLTS.58.LỄ GIÁO ...
29
58. DCLTS.59.ĐẠO PHẬT KH...
26
59. DCLTS.60.KHO va VUI...
28
60. DCLTS.61.PHÁP HỌC CƯ...
26
61. DCLTS.62.KINH TAM BẢ...
29
62. PTBQ.01.luan PHẬT TH...
27
63. PTBQ.02.luan PHẬT TH...
29
64. PTBQ.03.luan PHẬT TH...
27
65. PTBQ.04.luan PHẬT TH...
27
66. PTBQ.05.luan PHẬT TH...
29
67. PTBQ.06.luan PHẬT TH...
30
68. PTBQ.07.luan PHẬT TH...
29
69. PTBQ.08.luan PHẬT TH...
25
70. PTBQ.09.luan PHẬT TH...
26
71. PTBQ.10.luan PHẬT TH...
28
72. PTBQ.11.luan PHẬT TH...
32
73. PTBQ.12.luan PHẬT TH...
28
74. PTBQ.13.luan PHẬT TH...
27
75. PTBQ.14.luan PHẬT TH...
25
76. PTBQ.15.luan PHẬT TH...
27
77. PTBQ.16.luan PHẬT TH...
28
78. PTBQ.17.luan PHẬT TH...
26
79. PTBQ.18.luan PHẬT TH...
26
80. PTBQ.19.luan PHẬT TH...
30
81. PTBQ.20.luan PHẬT TH...
26
82. PTBQ.21.luan PHẬT TH...
29
83. PTBQ.22.luan PHẬT TH...
30
84. PTBQ.23.luan PHẬT TH...
31
85. PTBQ.24.luan PHẬT TH...
28
86. PTBQ.25.luan PHẬT TH...
30
87. PTBQ.26.luan PHẬT TH...
28
88. PTBQ.27.luan PHẬT TH...
31
89. PTBQ.28.luan PHẬT TH...
28
90. PTBQ.29.luan PHẬT TH...
26
91. PTBQ.30.luan PHẬT TH...
32
92. PTBQ.31.luan PHẬT TH...
31
93. PTBQ.32.luan PHẬT TH...
32
94. PTBQ.33.luan PHẬT TH...
28
95. PTBQ.34.luan PHẬT TH...
31
96. PTBQ.35.luan PHẬT TH...
28
97. PTBQ.36.luan PHẬT TH...
31
98. PTBQ.37.luan PHẬT TH...
30
Thuộc album: 24.LUẬN PHẬT THỪA TÔNG YẾU (CHÙA BỬU QUANG)
1799 lượt nghe 2797 lượt tải