Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tổng Hợp Khóa Tu Mùa Hè Chùa Từ Ân (Cai Lậy - Tiền Giang ) 2016

Giảng sư: Khóa Tu Mùa Hè 2016 Chùa Từ Ân

1280 xem

Khóa Tu Mùa Hè 2016 Chùa Từ Ân - Chương Trình Thắp Nến Tri Ân

Giảng sư: Khóa Tu Mùa Hè 2016 Chùa Từ Ân

1146 xem

Tình Cha Nghĩa Mẹ - Nguyễn Thành Nhân - Khóa Tu Mùa Hè Chùa Từ Ân 2016

Giảng sư: Khóa Tu Mùa Hè 2016 Chùa Từ Ân

1148 xem