Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Niềm Tin Và Ánh Sáng - TT. Thích Nhuận Liên

Giảng sư: TT. Thích Nhuận Liên

1213 xem