Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Không Tu Phí Cả Cuộc Đời ĐĐ Thích Lệ Nhật TG Chùa Linh Bửu (Cai Lậy - Tiền Giang)

Giảng sư: ĐĐ Thích Lệ Nhật (NB)

1673 xem