Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Quy Y Vong Linh HT: Thích Giác Hạnh TG Chùa Linh Bửu (Cai Lậy - Tiền Giang)

Giảng sư: HT. Thích Giác Hạnh (NB)

2411 xem